معرفی مسئولین فعلی فرمانداری

 

 

فرماندار شهرستان رباط کریم: امید احمدی
مسئول دفتر: اکبر پروه
شماره تماس مستقیم: ۵۶۴۲۷۴۱۷  فکس: ۵۶۴۲۳۰۳۰
 

معاونت سیاسی انتظامی: محمود اکبرپور
مسئول دفتر: سعید بهادری
شماره تماس مستقیم: ۵۶۴۲۷۱۷  فکس: ۵۶۴۲۷۲۱۷

 

<;">..........................سرپرست معاونت اداری، مالی و برنامه ریزی: جناب آقای .
...............مسئول دفتر: ..................
شماره تماس مستقیم: ۵۶۴۲۶۳۴۱  فکس: ۵۶۴۳۸۴۷۴

مدیر عملکرد، بازرسی و امور حقوقی: جناب آقای حمیدرضا سلیمی
مسئول دفتر: ئه ستیره رحیمی
شماره تماس مستقیم: ۵۶۴۲۴۰۸۸  فکس: ۵۶۴۲۶۳۴۲